داوطلب گرامی؛
برای مشاهده نتیجه آزمون خود بر روی لینک آزمون های لیست زیر کلیک کنید.
ضمناً به اطلاع می رساند با توجه به دریافت فایل نتایج پاسخ برگ ها از استان ها کارنامه ها بروز رسانی میگردد.


آزمون پیشرفت تحصیلی دروس پایه - 1392/09/07
آزمون پیشرفت تحصیلی دروس اختصاصی مرحله اول - 1392/09/07
آزمون سواد خواندن مرحله اول - 1392/09/07
آزمون آزمایشی تیزهوشان مرحله اول - 1392/09/30
گزارش مدیریتی مدارس،آزمون آزمایشی تیزهوشان مرحله اول - 1392/09/30
آزمون دروس اختصاصی مرحله دوم - 1392/09/28
نتایج آزمون TIMSSپیشرفت ریاضی و علوم - 1392/10/02
آزمون پیشرفت تحصیلی استان مازندران مرحله اول - 1392/10/05
گزارش مدیریتی مدارس (لیست دانش آموزان)،آزمون پیشرفت تحصیلی مازندران مرحله اول - 1392/10/05
گزارش مدیریتی مناطق (لیست دانش آموزان،آزمون پیشرفت تحصیلی مازندران مرحله اول - 1392/10/05
گزارش توصیفی مناطق آزمون پیشرفت تحصیلی مازندران مرحله اول - 1392/10/05
آزمون پیشرفت تحصیلی استان گلستان مرحله اول - 1392/10/05
آزمون مسابقات علمی مرحله اول بروز رسانی شده - 1392/11/03
گزارش مدیریتی مدرسه آزمون مسابقات علمی مرحله اول - 1392/11/05
آزمون آزمایشی تیزهوشان مرحله دوم - 1392/11/17
آزمون دروس پایه مرحله دوم - 1392/12/15
آزمون دروس اختصاصی مرحله سوم - 1392/12/15
آزمون سواد خواندن مرحله دوم - 1392/12/15
آزمون تیزهوشان مرحله سوم - 1392/12/22
مسابقات علمی آینده سازان مرحله دوم - 1393/01/28
آزمایشی تیزهوشان مرحله چهارم - 1393/02/04
مشاهده کارنامه دانش آموزان آژمون پیشرفت تحصیلی مازندران مرحله دوم - 1393/02/04
مشاهده گزارش مدیران مدارس آژمون پیشرفت تحصیلی مازندران مرحله دوم - 1393/02/04
مشاهده گزارش مدیران شهرستان ها آژمون پیشرفت تحصیلی مازندران مرحله دوم - 1393/02/04
مشاهده گزارش مدارس برتر شهرستان ها ویژه مدیران مناطق آژمون پیشرفت تحصیلی مازندران مرحله دوم - 1393/02/04
مشاهده کارنامه دانش آموزان آژمون پیشرفت تحصیلی گلستان مرحله دوم - 1393/02/04
مشاهده گزارش مدیران مدارس آژمون پیشرفت تحصیلی گلستان مرحله دوم - 1393/02/04
مشاهده گزارش مدیران شهرستان ها آژمون پیشرفت تحصیلی گلستان مرحله دوم - 1393/02/04
مشاهده گزارش مدارس برتر شهرستان ها ویژه مدیران مناطق آژمون پیشرفت تحصیلی گلستان مرحله دوم - 1393/02/04
کارنامه پیشرفت تحصیلی مرحله چهارم - 1393/02/11
کارنامه پیشرفت ریاضی علوم TIMSS مرحله دوم - 1393/02/11