داوطلب گرامی؛
برای مشاهده نتیجه آزمون خود بر روی لینک آزمون های لیست زیر کلیک کنید.
ضمناً به اطلاع می رساند با توجه به دریافت فایل نتایج پاسخ برگ ها از استان ها کارنامه ها بروز رسانی میگردد.


کارنامه پیشرفت تحصیلی مازندران مرحله دوم - 1394/02/10
کارنامه پیشرفت ریاضی علوم(تیمز) مرحله دوم - 1394/02/03
کارنامه آزمایشی تیزهوشان مرحله چهارم - 1394/02/10
کارنامه آزمون پیشرفت دروس اختصاصی مرحله دوم - 1394/02/10
کارنامه پیشرفت تحصیلی امارات متحده عربی مرحله دوم - 1394/01/27
کارنامه مسابقات علمی مرحله دوم پایه دوم،سوم،چهارم و پنجم ابتدایی - 1394/01/27
کارنامه مسابقات علمی مرحله دوم پایه ششم ، هفتم و هشتم - 1394/01/27
کارنامه مسابقات علمی مرحله دوم پایه اول ، دوم و سوم متوسطه شاخه نظری - 1394/01/27
کارنامه پیشرفت تحصیلی دوره اول متوسطه استان فارس مرحله دوم - 1394/02/09
کارنامه سوادخواندن مرحله دوم - 1393/12/24
کارنامه آزمایشی تیزهوشان مرحله سوم - 1393/12/24
کارنامه کنکور آزمایشی استان فارس مرحله دوم - 1393/12/24
کارنامه آزمون پیشرفت تحصیلی استان فارس مرحله دوم - 1393/12/24
کارنامه مرحله دوم آزمون مدارس برتر شیراز - 1393/12/10
کارنامه احکام ویژه استان فارس - 1393/11/21
کارنامه اذان ویژه استان فارس - 1393/11/21
کارنامه صحیفه سجادیه ویژه استان فارس - 1393/11/21
کارنامه مفاهیم و تفسیر ویژه استان فارس - 1393/11/21
کارنامه نهج البلاغه ویژه استان فارس - 1393/11/21
کارنامه آزمون مسابقات علمی مرحله اول مقطع ابتدایی - 1393/11/02
کارنامه آزمون پیشرفت ریاضی و علوم مرحله اول TIMSS- 1393/10/16
کارنامه آزمون سواد خواندن مرحله اول PIRLS- 1393/10/16
کارنامه پیشرفت تحصیلی دروس اختصاصی مرحله اول - 1393/09/27
کارنامه پیشرفت تحصیلی دوره اول متوسطه ویژه استان فارس - 1393/09/26
کارنامه پیشرفت تحصیلی دوره دوم متوسطه ویژه استان فارس - 1393/09/23
کارنامه کنکورهای آزمایشی ویژه استان فارس - 1393/09/23
کارنامه آزمون پیشرفت تحصیلی ویژه استان کردستان مرحله اول - 1393/09/21
کارنامه آزمون آزمایشی تیزهوشان مرحله اول - 1393/09/13
کارنامه دانش آموزان آزمون پیشرفت تحصیلی مدارس خاص شیراز ناحیه1 - 1393/09/10
کارنامه دانش آموزان آزمون آغازین دوره متوسطه اول استان همدان - 1393/07/19
کارنامه دانش آموزان آزمون آغازین دوره متوسطه دوم استان همدان - 1393/07/19
گزارش استان دوره متوسطه دوم - 1393/07/19